Samhällspolitiska Föreningen i Åbo r.f.

Föreningen vill bevaka den svenska befolkningens rättigheter, värna dess egenart, främja dess kulturella och sociala liv och trygga dess utkomst. Därtill vill föreningen främja goda relationer mellan den svenska och finska befolkningen i staden genom kulturell växelverkan, saklig information och förbättrade språkkunskaper.

Verksamhet

För att fullfölja sina syften bedriver föreningen informationsverksamhet i lokala frågor gällande samhällsplanering, utbildning, kultur, hälso- och sjukvård och andra aktuella ämnen som påverkar åbobornas livsmiljö.

Föreningens ekonomi

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att
  • motta understöd, gåvor och testamenten
  • med vederbörligt tillstånd anordna lotterier, basarer och penninginsamlingar
  • utge och sälja publikationer
Föreningen kan uppta lån och i mån av möjlighet ekonomiskt stöda verksamhet, vilken överensstämmer med föreningens syften.
 
Bli medlem

Till medlem kan antas i Åbo stad bosatt finländsk medborgare som omfattar föreningens syftemål. Medlem antas av styrelsen.

Styrelsen

Syrelsen består av ordförande Björn Taxell, sekreterare Barbro Sipilä samt Michael Lindholm och Kjell Wennström.

Kontakta gärna oss per e-post:

styrelsen@samhallspolitiska.fi

eller

Svenska Samhällspolitiska Föreningen i Åbo r.f.
Auragatan 1 G
20100 Åbo